Home รีวิวธุรกิจ ธุรกิจอุตสาหกรรม

ธุรกิจอุตสาหกรรม

by talkthurakit
ธุรกิจ

ธุรกิจอุตสาหกรรม

ธุรกิจอุตสาหกรรมจำเป็นต้องรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และทำให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พวกเขาขายได้ง่ายขึ้น สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะเครื่องมือดิจิทัลบางอย่าง เช่น การสัมมนาผ่านเว็บหรืออีเมล สามารถใช้เพื่อรับแนวคิดจากแหล่งต่าง ๆ เช่น คำรับรองจากลูกค้าและรายงานการขาย ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีประโยชน์เพราะช่วยสร้างมุมมองแบบองค์รวมมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า

ธุรกิจ

ธุรกิจอุตสาหกรรม คืออะไร

ธุรกิจอุตสาหกรรม หมายถึง กิจการอื่นใดนอกเหนือจากธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจการค้า และอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสวนอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิต การรวบรวม การแปลง การเก็บรักษา การอนุรักษ์ หรือการส่งถ่านหิน ไฟฟ้า ก๊าซ น้ำมัน ไอน้ำ น้ำ หรือแหล่งพลังงานที่ไม่ครอบคลุมถึงสิ่งที่กล่าวมา กิจกรรมการผลิต การประดิษฐ์หรือการแปรรูป กิจกรรมวิจัยและพัฒนา ท่าเรือ, ท่าเรือ, สนามบิน สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ ขนส่ง การรับ คลังสินค้า และการกระจายสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องโดยตรง บังเอิญ หรือใต้บังคับบัญชาใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 

รายได้หลักของธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการขายปลีกหรือการขายส่ง สินค้าสำเร็จรูปหรือการผลิตสินค้าประเภทชิ้นส่วน ส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง แปรสภาพ ผ่านขั้นตอนการผลิตครบถ้วนตามกระบวนการแล้วนั่นเอง  

ธุรกิจ

ต้นทุนธุรกิจอุตสาหกรรม 

1. ค่าใช้จ่ายจากการจัดหาวัตถุดิบทางตรง และวัตถุดิบทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อวัตถุดิบ ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมนำมาประกอบหรือเปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการผลิต โดยผลสำเร็จก็คือ สินค้าสำเร็จรูปเพื่อนำออกจำหน่าย โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบ ก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น ละธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า หรือละธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 

2. ค่าจ้างแรงงาน คือ ค่าจ้าง ค่าแรงงานที่กิจการอุตสาหกรรมจ่ายให้แก่พนักงานที่ทำหน้าที่ในกระบวนการการผลิต ต้นทุนแรงงานถือเป็นต้นทุนส่วนที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป

3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต หรือ ค่าโสหุ้ยการผลิต ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน โดยหมายถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเช่าเครื่องจักร หรือค่าวัสดุต่าง ๆ 

อ่านบทความที่น่าสนใจ ทอล์คธุรกิจ

อ้างอิงจาก https://www.lawinsider.com/dictionary/industrial-business

Leave a Comment