Home รีวิวธุรกิจ ธุรกิจการบิน

ธุรกิจการบิน

by talkthurakit
ธุรกิจการบิน

ธุรกิจการบิน

ธุรกิจการบินเป็นบริษัทที่ต้องพึ่งพาเครื่องบินหลายประเภท ตั้งแต่เครื่องบินนักบินเดี่ยว ไปจนถึงเครื่องบินกังหันที่บินไปต่างประเทศ ไปจนถึงเฮลิคอปเตอร์ที่สำรวจการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน แ และอื่นๆ อีกมากมาย ธุรกิจการบินมีกิจกรรมที่ให้บริการสนับสนุนให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย (safety) และการตรงต่อเวลา (on time performance) หลายหน่วยงานต้องสอดประสานร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีความซับซ้อนและเทคนิคเฉพาะของงานบุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางและผ่านการอบรมธุรกิจการบินต้องเชี่ยวชาญงานการบินโดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถทาํงานได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจการบิน

การขนส่งทางอากาศมีข้อดีคือความรวดเร็วในการขนส่ง และการเข้าถึงพื้นที่ทุรกันดารซึ่งการขนส่งแบบอื่นทำได้ยาก ทั้งยังเป็นรูปแบบการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดถึงจุดหมายปลายทางได้ตามเวลาที่กำหนด จึงได้รับความนิยมมากขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก ธุรกิจการบินจะสะท้อนจากการพัฒนาท่าอากาศยานพาณิชย์ที่ทันสมัย ตลอดจนการขยายและปรับปรุงคลังสินค้าบริเวณท่าอากาศยานเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม จุดด้อยของการขนส่งทางอากาศ อาทิ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสูง ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับรูปแบบการขนส่งทั้งระบบ 

ธุรกิจการบิน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. หลากหลาย ธุรกิจการบินประกอบด้วยผู้ประกอบการและองค์กรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรและบริษัททุกขนาด ซึ่งตั้งอยู่ในทุกส่วนของประเทศมักจะอยู่ในเมืองเล็ก ๆ และพื้นที่ชนบทเนื่องจากมีต้องใช้พื้นที่จำนวนมากและเพื่อลดมลภาวะทางเสียงจากเกิดโทรคมนาคม

2. ปลอดภัยมั่นคง ธุรกิจการบินและรัฐบาลกลางได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยหลายอย่างเพื่อทำให้อุตสาหกรรมแข็งแกร่งขึ้นจากภัยคุกคามจากการก่อการร้าย ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการของสนามบินทั่วประเทศได้อย่างปลอดภัย

3. ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จำเป็นต่อผลประโยชน์ของชาติ ธุรกิจการบินมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ รัฐ และท้องถิ่น การบินเพื่อธุรกิจมักเป็นเส้นชีวิตทางเศรษฐกิจสำหรับพื้นที่ที่มีทางเลือกจำกัดสำหรับการขนส่งทางธุรกิจ ธุรกิจการบิน ยังให้บริการขนส่งทางอากาศที่สำคัญในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการ ซึ่งรวมถึงบริการดับเพลิงและกู้ภัยและการอพยพทางการแพทย์ 

ธุรกิจการบินมีการบริหารจัดการด้านการข่นส่งสินค้าเป็นแบบเขตปลอดอากร (Free zone) เพื่ออำนวยความสะดวกในการข่นส่งและการบริหารจัดการสินค้า มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการข่นส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณของสินค้าที่ข่นส่งผ่านท่าอากาศยานมากยิ่ง ขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศยในอุตสาหกรรมการข่นส่งทางอากาศ อ่านบทความที่น่าสนใจ ทอล์คธุรกิจ

อ้างอิงจาก https://nbaa.org/business-aviation/

ธุรกิจการบิน

Leave a Comment