Home บทความแนะนำ ISO คืออะไร มีกี่ประเภทอะไรบ้าง 

ISO คืออะไร มีกี่ประเภทอะไรบ้าง 

by talkthurakit
ISO

ISO คืออะไร มีกี่ประเภทอะไรบ้าง 

ISO (International Organization for Standardization) คือองค์การมาตรฐานสากลหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม มีมาตั้งแต่ปี 1947 มีสมาชิกกว่าร้อยประเทศเข้าร่วมและให้การยอมรับ และไม่ใช่หน่วยงานรัฐของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ ISO มีจุดมุ่งหมายในการสร้างมาตรฐานระหว่างประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ รวมถึงผู้บริโภคด้วย ดังนั้นบทความจะมาเสนอว่า ISO นั้นสำคัญอย่างไร มีกี่ประเภทอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ISO

มาตรฐาน ISO มีอะไรบ้าง

Quality Management System คือรายละเอียดที่เป็นข้อกำหนดใน ISO คุณภาพ ซึ่ง QMS คือเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพของระบบมาตรฐาน โดยจะกำหนดการบริหารงานคุณภาพในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้

มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 เป็นการจัดระบบการบริหาร เพื่อประกันคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจสามารถตรวจสอบได้ มีเอกสารรับรองและต้องใช้เอกสารเพื่อดำเนินการทำธุรกิจต่าง ๆ

มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 เป็นการดูแลทั้งการออกแบบ ในส่วนของการพัฒนาการผลิต การติดตั้ง รวมทั้งการให้การบริการ มีความครอบคลุมในทุกกระบวนการ

มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 เป็นการดูแลเฉพาะการผลิต การติดตั้ง ให้ดูและกำกับส่วนของการบริการ

มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9003 เป็นการดูแลเรื่องการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของโรงงานเอง และจะต้องมีการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดจำหน่ายจริง

มาตรฐานแนวทางในการบริหารงานคุณภาพ ISO 9004 เพื่อให้ผลลัพธ์เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด จะเป็นข้อแนะนำในการจัดการในระบบคุณภาพ

มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 14000 เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ มุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดีมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนได้ในระบบองค์กรและชุมชน สังคม

มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 18000 จะเป็นเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เคร่งครัดกับหน่วยงานที่ต้องมีการผลิตที่มีสารปนเปื้อนจะต้องคำนึง และจัดการความสะอาดอย่างมีสุขอนามัยที่ดี

ISO

ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO  

สำหรับองค์กรหรือบริษัท

1. การจัดองค์กรและการบริหารงาน การผลิตตลอดจนการให้บริการมีระบบที่มีประสิทธิภาพ

2. การผลิตภัณฑ์และบริการ ที่พึงพอใจของลูกค้า ผู้รับบริการและได้รับการยอมรับ

3. การก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

4. การประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

สำหรับพนักงานภายในองค์กรหรือบริษัท

1. มีการทำงานเป็นระบบ

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3. พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น

4. มีวินัยในการทำงานและพัฒนาการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มมีการประสานงานที่ดี และสามารถพัฒนาตนเองตลอดจน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

ISO

สำหรับผู้ซื้อหรือผู้บริโภค

1. เชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ

2. มีความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ

3. ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน บทความดีๆ จากล็อตโต้สด

Leave a Comment