Home บทความแนะนำ วัฏจักรอุตสาหกรรมกับช่วงการทำธุรกิจ

วัฏจักรอุตสาหกรรมกับช่วงการทำธุรกิจ

by talkthurakit
อุตสาหกรรม

วัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากการวิเคราะห์เศรษฐกิจ โดยหลังจากที่ประเมินภาพได้ชัดเจนแล้วว่าเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะแบบไหน และมีแนวโน้มอย่างไรรวมถึงภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการใช้นโยบายการคลังและการเงินอย่างไร กระบวนการต่อมาก็จะเป็นการตีกรอบการวิเคราะห์ให้แคบลง โดยการประเมินในระดับอุตสาหกรรม กล่าวคือเป็นการดูว่าอุตสาหกรรมใดจะได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดำเนินมาตรการต่าง ๆ

วัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรม VS วัฏจักรเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

โดยวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมไม่ต่างอะไรกับวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยใช้หลักการคิดเดียวกันนั่นคือ ทุกอย่างย่อมมีอนิจจัง จะเป็นการเริ่มตั้งแต่เกิด การเจริญเติบโต เข้าสู่ความเสื่อมถอย และตายลงไปในที่สุด แต่จะต่างกันเพียงว่าวัฏจักรอุตสาหกรรมมักจะไม่ค่อยเห็นการล้มหายตายจาก แต่มักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง และพัฒนาต่อไปตามสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไป ในทางทฤษฎีในแบ่งวัฏจักรอุตสาหกรรมเป็น 4 ระยะ ดังนี้

อุตสาหกรรม

1. ระยะเริ่มพัฒนา (Initial Development Stage) เป็นระยะเริ่มแรกหรือช่วงเริ่มก่อตั้ง ระดับความเสี่ยงมักสูง ถ้าเป็นบริษัทเล็กมีความจำเป็นต้องนำผลกำไรไปใช้ในการลงทุนต่อจึงมักยังไม่มีการจ่ายเงินปันผลหรือมีการจ่ายเงินปันผลน้อย หากธุรกิจประสบความสำเร็จอุปสงค์ของสินค้าบริษัทจะเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดยอดขายและผลกำไร นั่นจะส่งผลให้ก้าวเข้าสู่ระยะที่ 2 

2. ระยะเจริญเติบโต (Growth Stage) เป็นช่วงเวลาที่สินค้า เป็นที่ยอมรับของตลาดสามารถมองเห็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้ชัดเจนขึ้น ยอดขายและผลกำไรจากทรัพย์สิน จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง แต่ผลกำไรที่ได้รับจำนวนมากนั้นยังจำเป็นต้องนำไปลงทุนต่อ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้ามารองรับ ความต้องการของตลาดได้ รวมทั้งเพื่อนำผลกำไรนั้นไป ขยายกิจการและก้าวข้าสู่ระยะที่ 3 ต่อไป

อุตสาหกรรม

3. ระยะขยายตัว (Expansion) เป็นช่วงที่อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และผลกำไรยังเป็นไปในทางบวก แต่เป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากระยะที่ 2 เนื่องจากมีคู่แข่งเข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้น อุตสาหกรรมที่อยู่ในระยะนี้ได้ขยายกิจการไปมากและมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้น

4. ระยะอิ่มตัวหรือเสื่อมถอย (Maturity of Decline) ระยะนี้อุปสงค์ในสินค้าลดน้อยถอยลงและบริษัทต่าง ๆ เริ่มออกจากอุตสาหกรรม ถ้าบริษัทไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาด หรือไม่เปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการให้สนองตอบ ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ อุตสาหกรรมนั้นก็อาจจะเข้าสู่ ระยะเสื่อมถอยได้

หลังจากการที่เราเคยวิเคราะห์ภาพใหญ่ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจกันแล้ว ต่อมาจึงควรมีการวิเคราะห์ผ่านการแบ่งตามวัฏจักรอุตสาหกรรม เพื่อจะทำให้นักลงทุนและนักธุรกิจเห็นภาพที่แคบลง และเล็งเห็นที่ช่องทางและช่วงเวลาที่จะเลือกลงทุนว่าตามศักยภาพของธุรกิจที่เรามีเองเหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุน ในช่วงไหนถึงจะเหมาะสมและได้กำไรตอบโจทย์ธุรกิจของเราบทความดีๆจากล็อตโต้สด Lottosod888 เว็บแทงหวยออนไลน์

Leave a Comment