Home บทความแนะนำ วิสัยทัศน์ (Vision) มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร

วิสัยทัศน์ (Vision) มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร

by talkthurakit
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) สำคัญอย่างไรต่อองค์กร เราจำเป็นจะต้องตั้งวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรจะเข้าใจตรงกันอย่างไร มาทำความเข้าใจและรู้จักกันให้มากขึ้นจากบทความนี้ได้เลยค่ะ

วิสัยทัศน์ (VIsion) คืออะไร

วิสัยทัศน์

เป็นการมองภาพอนาคตของขององค์กรนั้น ๆ เป็นการกำหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้ วิสัยทัศน์เป็นเหมือนหัวลูกศรที่กำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและธุรกิจ ให้ไปตามแนวทางที่ตั้งเป้าไว้โดยไม่เฉไฉจนออกนอกเส้นทาง เป็นการกำหนดว่าธุรกิจของเราจะเดินไปทางไหน

วิสัยทัศน์ (Vision) แตกต่างจาก พันธกิจ (Mission) อย่างไร

วิสัยทัศน์

ระหว่างคำว่า วิสัยทัศน์กับพันธกิจ มักมีข้อความคล้าย ๆ กัน หรือไม่ก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวกัน แต่พันธกิจเป็นสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของธุรกิจว่าเราคือใคร เราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป้าหมายอะไรตั้งแต่แรกทำให้โดยส่วนใหญ่แล้ว พันธกิจมักจะอยู่กับธุรกิจไปตลอด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือ สาเหตุที่ธุรกิจดำรงอยู่ตั้งแต่ต้น

ความสำคัญของวิสัยทัศน์ในธุรกิจ

วิสัยทัศน์

หากธุรกิจใด ๆ ก็ตามที่ขาดการตั้งวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ในท้ายที่สุดธุรกิจก็มักล้มเหลว โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็กที่ท่ามกลางการแข่งขันที่สูง ก็ยิ่งต้องการทิศทางการดำเนินงานและมีภาพของธุรกิจที่เติบโตขึ้นในหัวอย่างชัดเจน แม้วิสัยทัศน์จะเป็นภาพของธุรกิจที่มาจากอนาคต แต่มันก็ช่วยทำให้ธุรกิจมองเห็นทางและช่วยเป็นแรงผลักดันให้คนในองค์กรพร้อมทุ่มความพยายามพยายามในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นได้

1. เป็นตัวกำหนดทิศทางที่จะดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมองค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน

2. ทำให้รู้ว่า แต่ละคนมีความสำคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง และรู้ว่าจะทำอะไร (What) ทำไมต้องทำ (Why) ทำอย่างไร (How) และทำเมื่อใด (When) 

3. เป็นเครื่องมือกระตุ้นทุกคนในองค์กรมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท้าท้าย เกิดความหมายในชีวิตการทำงาน มีการทำงานและมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายด้วยความภูมิใจ และทุ่มเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ

4. ช่วยกำหนดมาตรฐานของชีวิต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องค์กรที่มีคุณภาพ และสังคมที่เจริญก้าวหน้ามีความเป็นเลิศในทุกด้าน

ข้อดีของวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

1. ก่อให้เกิดการลงมือทำ ยิ่งธุรกิจนั้น ๆ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ท้าทาย และเปี่ยมพลังมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถดึงเอาความสามารถ ความคิดต่าง ๆ และทรัพยากรต่าง ๆ นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะวิสัยทัศน์จะทำให้เกิดแรงผลักดันที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้ทุกคนในองค์กรพร้อมร่วมหัวจมท้ายและลงแรงกายแรงใจเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

2. เป็นเครื่องกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับการวางแผนการกำหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ การสร้างความร่วมมือและการประเมินผลในงานหรือในโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่

3. ช่วยให้ทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาหรือโครงการที่ซับซ้อนในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ บทความจาก หวยสดพลัส หวยออนไลน์อันดับหนึ่ง

Leave a Comment