Home บทความแนะนำ มาค้นหารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับคุณกันเถอะ

มาค้นหารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับคุณกันเถอะ

by talkthurakit
ธุรกิจ

มาค้นหารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับคุณกันเถอะ

รูปแบบธุรกิจในปัจจุบันมีอยู่หลายลักษณะทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีสาขาทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จึงมีการกำหนดธุรกิจออกเป็น 5 รูปแบบ ไปดูกันเลยค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง

  1. ธุรกิจมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
ธุรกิจ

1. กิจการของคนเดียว (Sole or Single Proprietorship) เป็นการประกอบธุรกิจที่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการ และบริหารจัดการธุรกิจทุกเรื่องด้วยตนเอง การประกอบธุรกิจในรูปแบบนี้จะใช้ต้นทุนต่ำมีวิธีการดำเนินงานที่ง่าย ไม่ยุ่งยากการบริหารจัดการต่าง ๆ มีความคล่องตัวสูง เป็นธุรกิจที่สามารถพบเห็นในชีวิตประจำวันมากที่สุด เช่น หาบเร่ แผงลอย ร้านขายของชำ ร้านเสริมสวย 

2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) รูปแบบของการประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และสามารถทำนิติกรรมตามกฎหมายได้ โดยการทำสัญญาด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนกัน ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องลงทุนร่วมกันด้วยเงินหรือแรงกาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งกำไรที่จะได้รับจากการดำเนินกิจการร่วมกัน หุ้นส่วนจะต้องลงทุนร่วมกันด้วยเงินหรือแรงกาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งกำไรที่จะได้รับจากการดำเนินกิจการร่วมกัน ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

ธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) รูปแบบที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้สินร่วมกัน โดยไม่จำกัดจำนวน ห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจนั้นในสัดส่วนเท่ากันตามจำนวนหุ้น ห้างหุ้นส่วนสามัญแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (จดทะเบียน)  

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (ไม่จดทะเบียน) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (Limited  Partnership) เป็นรูปแบบห้างหุ้นส่วนที่จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จึงมีผลทำให้กิจการนั้นเสมือนเป็นบุคคล และมีสิทธิดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ 

2. หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ  

ธุรกิจ

3. ธุรกิจบริษัทจำกัด (Corporation) บริษัทจำกัดเป็นการประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจัดตั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรจากกิจการ ซึ่งจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้นที่มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 คน

4. สหกรณ์ (Cooperative) เป็นรูปแบบธุรกิจซึ่งมีคณะบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ที่มีอาชีพความต้องการความสนใจที่คล้ายคลึงร่วมกันจัดตั้งขึ้น และจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการครองชีพของสมาชิก และครอบครัวให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกของสหกรณ์และต่อส่วนรวม

ธุรกิจ

5. ธุรกิจรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) ในส่วนของรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐบาลเป็นเจ้าของรวมทั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจมีหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีระบบการบริหารงานอยู่ระหว่างราชการและเอกชน

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจเนื้อหาขั้นต้นเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ควรจะรู้และศึกษา เพราะคุณจะสามารถเข้าใจรูปแบบธุรกิจได้เป็นอย่างดี บทความจาก ล็อตโต้สด Lottosod888 เว็บแทงหวยออนไลน์

Leave a Comment